27.06.2021 tarihli ve 31524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çiğ Süt Desteği Ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliğinin (TEBLİĞ NO: 2021/22) 5 inci maddesi 16 ncı fıkrası m bendi kapsamında 31/12/2022 tarihinden sonra çiğ süt toplama ve/veya depolama sorumlusu olarak çalışacak kişiler 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun kapsamında T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Mesleki Yeterlilik Kurumunca yetkilendirilmiş üretici/yetiştirici örgütü ve/veya kurum ve kuruluşlardan sınava katılarak 20UY0405-3 Çiğ Süt Toplama Elemanı ve 20UY0406-4 Çiğ Süt Depolama Elemanı ulusal yeterliliklerinde Mesleki Yeterlilik Belgesi almak zorundadır.Çiğ Süt Toplama Elemanı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. 

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. 

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. Çiğ Süt Toplama Elemanı (Seviye 3) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır. 

 

Yeterliliği almaya zorunlu birimler;

  • 20UY0405-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu ve Gıda Güvenilirliği
  • 20UY0405-3/A2: Çiğ Süt Toplama 

 

Çiğ Süt Toplama Elemanı Ulusal Yeterliliğine erişim için tıklayınız.