24.09.2020 tarihli ve 31254 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Florlu Sera Gazı İçeren veya Çalışması Bu Gazlara Dayanan Ekipmana Müdahale Eden Gerçek ve Tüzel Kişilerin Belgelendirilmesine İlişkin Tebliğ kapsamında florlu sera gazları içeren veya çalışması bu gazlara dayanan ekipmanlara müdahale eden ve ilgili faaliyetleri yürüten gerçek kişilerin belgelendirilmesi MYK tarafından hazırlanan “19UY0401-5 Sayılı Florlu Sera Gazlı Cihazlar Teknik Personeli” ulusal yeterliliğine göre yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yapılacaktır.

Tebliğ kapsamında tüzel kişilerin belgelendirilmesi için, florlu sera gazları ile ilgili görev, yetki ve sorumluluk verilen bütün teknik personelin Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olması da zorunludur.

Florlu sera gazlarından kaynaklanan emisyonları kontrol altına almak ve Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolünde listelenen florlu sera gazları ile florlu sera gazı içeren ürün veya ekipmanın kullanımına dair usul ve esasları düzenlemek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan 4 Ocak 2018 tarihli Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda ülkemizde iklimlendirme, yangın, şalt ve solvent sektörlerinde florlu sera gazları ile irtibat halinde olan kişilerin görevlerini icra ederken yapmaları gereken zorunluluklar ortaya çıkmıştır. Florlu sera gazı içeren ekipmanla çalışılacak alanlarda kalite ve güvenliği sağlayabilen nitelikli iş gücü ihtiyacı doğmuştur.

Bu kapsamda yeterliliğin amacı;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır 


Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir. “11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları” maddesinde belirtilen alternatifler arasından birini seçecek olan aday, seçtiği alternatife ait yeterlilik birimleri için hazırlanmış sınavlara girer.” Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. 

 

Yeterliliği almaya zorunlu birim;

  • 19UY0401-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ve İş Organizasyonu 

 

Florlu Sera Gazlı Cihazlar Teknik Personeli Ulusal Yeterliliğine erişim için tıklayınız.